Product Design – Services

Product Design – Services

Primary activity of Wojcicki Design is delivering design and consulting services in the field of product design.

The aim of the interaction that takes place is to obtain an object or system which is coherent on account of it’s function, technology, aesthetics and its marketing possibilities within the outlined budget. Design services are based on creative cooperation with the range of specialists.

Elements of the product design services
– Analysis of an existing solutions and defining of a design problem.
– Analysis of a technological abilities of a producer and drawing up the initial concepts.
– Consulting client on every stage of a design process and eventually redesign of the solutions
– Visualisation of chosen solutions in 2D, 3D and physical mockup and scaled modeling.
– Real size functional modeling and prototyping.
– Project coordination during implementation.
– Author’s supervisory during first production batch.
– Promotional co-operation (trade fairs, shows, exhibitions).
– Product exhibition design.

 Consulting services are no less important and also depends on the business model of the client.

External services briefing and verification
Delivering advice in contacts with external design companies, both in the preparation of guidelines and in the evaluation of commissioned projects and the effects of external contractors work. If client does not have a  staff experienced in assessing the presented solutions in terms of content, functionality or aesthetics , the consultant is an invaluable help.
New design department creation and development
Delivering advice and experience in creating and coordinating the design and implementation process for the newly established design departments of the company. The optimization of the  communication system for the international Fiona Wall Design team located in Denmark, Sweden and Poland is an example of designing the implementation process between distant decision-making, consulting and executive centers made by Wojcicki Design.
Staffing Advice
Delivering advice and experience in the field of acquiring human resources, assessing the suitability of candidates for design and creative positions, and creating, developing and running a design office from scratch. Consulting of this type is especially useful for companies that do not have people experienced in acquiring and assessing the competences of this type of candidates in their HR departments, as well as for staffing agencies.
Other
If you have any issue concerning design and product development related aspects of your business activity please contact us. We will do our best to help you.

How advanced are you with managing services offered by design professionals.

Here you can learn how to get a valuable outcome depending on your experience and requirements of your project .
Contact us to arrange an introductory course of how to effectively start a creative cooperation

Product Design – Services

Product design – services. Główną aktywnością Wojcicki Design jest dostarczanie trafnych rozwiązań projektowych i usług doradczych w dziedzinie projektowania produktu. Naszym celem jest projektowanie obiektu spójnego pod względem funkcji, technologii, estetyki oraz jego potencjału rynkowego w zakresie wyznaczonym biznes planem. Ze względu na ich złożoność usługi projektowe oparte są przede wszystkim na twórczej współpracy z gronem specjalistów.

Projektowanie produktu jest niewątpliwie skomplikowanym przedsięwzięciem. Usługi takie podzielić można z pewnością na następujące elementy składowe: Analiza istniejących rozwiązań wzorniczych w związku z definiowaniem problemu projektowego. Analiza możliwości technologicznych producenta i w związku z tym zarysowanie wstępnych koncepcji produktu. Konsultacje na poszczególnych etapach procesu i dalsze doskonalenie osiągniętych rozwiązań. Wizualizacja 2D i 3D wybranych rozwiązań produktu oraz ich modelowanie w odpowiedniej skali. Modelowanie funkcjonalne w naturalnych rozmiarach oraz prototypowanie. Koordynacja kluczowych procesów pomiędzy projektowaniem a produkcją . Nadzór autorski podczas uruchamiania pierwszej produkcji. Wsparcie promocyjne podczas najważniejszych targów i wystaw. Projektowanie przestrzeni wystawienniczej.

Godne uwagi usługi doradcze

Świadczymy również usługi doradcze w dziedzinach związanych z projektowaniem produktów, usług oraz świadczeniem pracy kreatywnej a co za tym idzie:
Wyznaczamy kluczowe cele i weryfikujemy wyniki pracy kreatywnej podwykonawców. Doradzamy w kontaktach z kreatywnymi podwykonawcami, zarówno w przygotowaniu wytycznych jak i w ocenie projektów oraz wyników pracy zleconej. W przypadkach kiedy klient nie ma personelu doświadczonego w ocenie prezentowanych mu rozwiązań pod względem wartości merytorycznej z pewnością jesteśmy w stanie pomóc. Oceniamy, funkcjonalność, estetykę oraz inne aspekty interesujące klienta w danym przedsięwzięciu.

Tworzymy i rozwijamy nowe działy projektowe firm. Służymy niezbędnym doświadczeniem przy koordynowaniu prac projektowych i wdrożeniowych w nowo powstałych działów projektowych firm. Projektujemy proces wdrożeniowy, pomiędzy oddalonymi komórkami projektowymi, decyzyjnymi, doradczymi i produkcyjnymi dla firm międzynarodowych.
Doradzamy przy wyborze kandydatów na stanowiska kreatywne. Pomagamy firmom HR, przy ocenie przydatności kandydatów na stanowiska kreatywne oraz przy tworzeniu od zera, rozwijaniu i prowadzeniu biur projektowych. Doradztwo takie jest niewątpliwie bardzo przydatne, zarówno firmom pozbawionym specjalistów oceniających kluczowe kompetencje kreatywne w godnych uwagi kandydaturach, jak i poważnym agencjom zatrudnienia.